KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Kto wykorzystuje podane dane osobowe
Administratorem podanych danych osobowych jest Alta Pentut Kancelaria Radcy Prawnego Damian Stawski z siedzibą w Mrowinie, ul. Południowa 14, 62 - 090 Rokietnica, telefon 603 34 34 34, e-mail: altapentut@wp.pl
Odbiorcami podanych danych będą współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą i realizacją obsługi prawnej, obsługujący systemy i urządzenia teleinformatyczne, świadczący usługi serwisowe, doradcze w zakresie usług prawnych i księgowości na rzecz Administratora.
W jakim celu przetwarzane będą podane dane osobowe
Dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi i realizacji zlecenia na obsługę lub poradę prawną oraz obsługi związanej z rękojmią udzieloną na usługę tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1).
Dane będą przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
Dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Jak długo będą przechowywane podane dane osobowe
Dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z zamówieniem.
Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych
Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
- sprostowania danych,
- usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem
- przenoszenia tych danych do innego podmiotu,
- żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego
(Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86 ).
Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zlecenia.
Czy dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
Nie

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)